Όροι Διαγωνισμού

Όροι Διαγωνισμού
 1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι καθαρά προσωπική. Η συμμετοχή εκ μέρους τρίτων δεν είναι αποδεκτή.
 2. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο συμμετέχων να είναι fan της σελίδας e-pharm.gr στο facebook(facebook.com/e-pharm.gr)κα
 3. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι έχοντες νόμιμη μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρείας Συστ. Φαρμακεία Α.Βιτζηλαίου-Ζώτου και Ζώτος Π. κ ΣΙΑ Ο.Ε.
 4. ι να έχει αποδεχθεί τους όρους του διαγωνισμού ή εάν δεν είναι fan να συμπληρώσει τα στοιχεία της φόρμας συμμετοχής όπου αυτά ζητούνται στο e-pharm.gr.
 5. Οι Διοργανωτές επαληθεύουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και δύνανται να αποκλείσουν οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή η συμμετοχή του δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.
 6. Η κλήρωση πραγματοποιείται παρουσία συμβολαιογράφου στην έδρα της επιχείρησης Συστ. Φαρμακεία Α.Βιτζηλαίου-Ζώτου και Ζώτος Π. κ ΣΙΑ Ο.Ε επί της οδού 25 ης Μαρτίου 124 στην Πετρούπολη. Οι νικητές του διαγωνισμού θα προκύψουν από τυχαία κλήρωση μεταξύ των εγκύρων συμμετοχών, που καταγράφηκαν κατά τη διάρκειά του. Συνολικά θα αναδειχθούν 3 νικητές και 7 επιλαχόντες.
 7. Οι νικητές θα λάβουν τη σχετική ενημέρωση μέσω του τηλεφώνου ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή με ανάρτηση στο facebook , την οποία έχουν κοινοποιήσει στους διοργανωτές, εντός  10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης. Τα ονόματά τους θα δημοσιευτούν στον προωθητικό ιστοτόπο www.e-pharm.gr, αλλά και σε όποιο άλλο μέσο κριθεί σκόπιμο από τους διοργανωτές.
 8. Η επιλογή του νικητή θα γίνει με τυχαία κλήρωση εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του διαγωνισμού.
 9. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν το νικητή εάν: (a) Για οποιοδήποτε λόγο ο νικητής δεν δέχεται πλήρως τους όρους ως σύνολο, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. (b) Η συμμετοχή του νικητή δεν συναντά τους όρους συμμετοχής εξαρχής. (c) Για οποιοδήποτε λόγο, παρά τις λογικές προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με το νικητή μετά το πέρας των 10 ημερών από την ανακοίνωσή του.
 10. Το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγές και ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως. Δε δύναται επίσης να ανταλλαγεί με άλλο δώρο ή χρηματικό ποσό.
 11. O διοργανωτής δεν ευθύνεται εάν ο/η νικητής/τρια για οποιοδήποτε λόγο δεν μπόρεσε να παραλάβει το ΔΩΡΟ από τα γραφεία μας, εφόσον έχει ενημερωθεί από εμάς.
 12. Διαφημιστική προβολή: Η διοργανώτρια εταιρεία δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κριθεί σκόπιμη για τη διαφημιστική εκμετάλλευση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Ενδεικτικά αναφέρεται η αναπαραγωγή οπτικοακουστικού υλικού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από την κλήρωση ή την παράδοση των δώρων στους νικητές, η δημοσίευση των ονομάτων τους σε αυτά. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στη διοργανώτρια εταιρία για τις ως άνω προωθητικές ενέργειες, συναινούν στην εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς και ρητώς, δηλώνοντας δε ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους.
 13. Τροποποιήσεις:  Τροποποιήσεις από μέρους των διοργανωτών των όρων, της διάρκειας ή του είδους των προσφερομένων δώρων κατά τη διάρκειά ή μετά τη λήξη του διαγωνισμού, καθώς επίσης και η μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του, δεν αποκλείονται.
 14. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στην ένταξη των μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρούμενο πάντα σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί από την εταιρία Συστ. Φαρμακεία Α.Βιτζηλαίου-Ζώτου και Ζώτος Π. κ ΣΙΑ Ο.Ε ή από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που αυτή θα διορίσει για τη διενέργεια της επεξεργασίας του, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και άλλων συναφών σκοπών, αλλά και για μελλοντική ενημέρωσή τους σχετικά με διαφημιστικές ή προωθητικές  ενέργειες (marketing) των προϊόντων και υπηρεσιών της διοργανώτριας εταιρείας. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με τη διοργανώτρια εταιρεία.
 15. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι έχοντες νόμιμη μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρείας Συστ. Φαρμακεία Α.Βιτζηλαίου-Ζώτου και Ζώτος Π. κ ΣΙΑ Ο.Ε.
 16. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι καθαρά προσωπική. Η συμμετοχή εκ μέρους τρίτων δεν είναι αποδεκτή.
 17. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο συμμετέχων να είναι fan της σελίδας e-pharm.gr στο facebook(facebook.com/e-pharm.gr)και να έχει αποδεχθεί τους όρους του διαγωνισμού ή εάν δεν είναι fan να συμπληρώσει τα στοιχεία της φόρμας συμμετοχής όπου αυτά ζητούνται στο e-pharm.gr.
 18. Οι Διοργανωτές επαληθεύουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και δύνανται να αποκλείσουν οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή η συμμετοχή του δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.
 19. Η κλήρωση πραγματοποιείται παρουσία συμβολαιογράφου στην έδρα της επιχείρησης Συστ. Φαρμακεία Α.Βιτζηλαίου-Ζώτου και Ζώτος Π. κ ΣΙΑ Ο.Ε επί της οδού 25 ης Μαρτίου 124 στην Πετρούπολη. Οι νικητές του διαγωνισμού θα προκύψουν από τυχαία κλήρωση μεταξύ των εγκύρων συμμετοχών, που καταγράφηκαν κατά τη διάρκειά του. Συνολικά θα αναδειχθούν 3 νικητές και 7 επιλαχόντες.
 20. Οι νικητές θα λάβουν τη σχετική ενημέρωση μέσω του τηλεφώνου ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή με ανάρτηση στο facebook , την οποία έχουν κοινοποιήσει στους διοργανωτές, εντός  10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης. Τα ονόματά τους θα δημοσιευτούν στον προωθητικό ιστοτόπο www.e-pharm.gr, αλλά και σε όποιο άλλο μέσο κριθεί σκόπιμο από τους διοργανωτές.
 21. Η επιλογή του νικητή θα γίνει με τυχαία κλήρωση εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του διαγωνισμού.
 22. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν το νικητή εάν: (a) Για οποιοδήποτε λόγο ο νικητής δεν δέχεται πλήρως τους όρους ως σύνολο, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. (b) Η συμμετοχή του νικητή δεν συναντά τους όρους συμμετοχής εξαρχής. (c) Για οποιοδήποτε λόγο, παρά τις λογικές προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με το νικητή μετά το πέρας των 10 ημερών από την ανακοίνωσή του.
 23. Το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγές και ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως. Δε δύναται επίσης να ανταλλαγεί με άλλο δώρο ή χρηματικό ποσό.
 24. O διοργανωτής δεν ευθύνεται εάν ο/η νικητής/τρια για οποιοδήποτε λόγο δεν μπόρεσε να παραλάβει το ΔΩΡΟ από τα γραφεία μας, εφόσον έχει ενημερωθεί από εμάς.
 25. Διαφημιστική προβολή: Η διοργανώτρια εταιρεία δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κριθεί σκόπιμη για τη διαφημιστική εκμετάλλευση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Ενδεικτικά αναφέρεται η αναπαραγωγή οπτικοακουστικού υλικού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από την κλήρωση ή την παράδοση των δώρων στους νικητές, η δημοσίευση των ονομάτων τους σε αυτά. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στη διοργανώτρια εταιρία για τις ως άνω προωθητικές ενέργειες, συναινούν στην εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς και ρητώς, δηλώνοντας δε ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους.
 26. Τροποποιήσεις:  Τροποποιήσεις από μέρους των διοργανωτών των όρων, της διάρκειας ή του είδους των προσφερομένων δώρων κατά τη διάρκειά ή μετά τη λήξη του διαγωνισμού, καθώς επίσης και η μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του, δεν αποκλείονται.
 27. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στην ένταξη των μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρούμενο πάντα σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί από την εταιρία Συστ. Φαρμακεία Α.Βιτζηλαίου-Ζώτου και Ζώτος Π. κ ΣΙΑ Ο.Ε ή από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που αυτή θα διορίσει για τη διενέργεια της επεξεργασίας του, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και άλλων συναφών σκοπών, αλλά και για μελλοντική ενημέρωσή τους σχετικά με διαφημιστικές ή προωθητικές  ενέργειες (marketing) των προϊόντων και υπηρεσιών της διοργανώτριας εταιρείας. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με τη διοργανώτρια εταιρεία.

Σχόλια αναγνωστών

Γράψτε το σχόλιο σας

Όνομα
Σχόλιο


Live roulette games https://roulettegames.live/.

Βρείτε μας στο Facebook